Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

MCM SERAMIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca MCM SERAMIK SAN VE TİC LTD  (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kanunun 10.maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin dikkatine sunarız.

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunmayı amaçlayan 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması, imha süreçleri hakkında usul ve esaslar belirlenmiş, veri sorumlularına kanun kapsamında yükümlülükler getirilmiştir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Şirketimiz tarafından Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz otomatik veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir. Telefon, elektronik posta ve/veya dijital mecralar aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz, Şirketimize gelerek form doldurmanız, anketlere katılmanız yoluyla kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanunun izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi, müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimizin veya Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finansmanın planlanması ve faturalandırma süreçleri, sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kural olarak kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, Kanunun 8. maddesinde sayılan şartların varlığı halinde ürün ve hizmet alımlarının sağlanması, finansmanın planlanması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi çerçevesinde kişisel verileriniz yetkili kamu kurumları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere aktarılabilecektir.

 

 

 1. KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Kanun uyarınca Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebi sonucu yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda Şirketimize iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

MCM SERAMIK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.  

(VERİ SORUMLUSU)

İstiklal Mah Gazi Blv no:171/2 Kemalpaşa, İzmir/TÜRKİYE

adresine noter kanalıyla iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir ya da info@mcmmozaik.com adresine mail atabilirsiniz.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

 

www.mcmseramik.com internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri MCM SERAMIK SAN VE TİC LTD’dir. MCM SERAMIK SAN VE TİC LTD ,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir.

www.mcmseramik.com  internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir.

Şirketimizle ilgili bilgi almak istediğiniz konularda “Bilgi Formu”nu doldurarak tarafımıza taleplerini iletmeniz durumunda bize sunduğunuz isim, soyisim bilgisi, e-posta adresi, telefon, mesaj ve form içeriği; şirketimize ulaşmak istediğiniz durumda “İletişim Formu”nu doldurmanız durumunda isim, soyisim bilgisi, e-posta adresi, telefon, mesaj ve form içeriği;

Kanuni gereklilik sebebiyle; www.mcmseramik.com adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; www.mcmseramik.com sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörüldüğü üzere;

 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Doğru ve gerektiğinde güncel,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 

MCM SERAMIK SAN VE TIC LTD STI